top of page

Heb je een vraag?

0476/62.25.59

info@ludo.nu

Algemene voorwaarden

  • Youtube
  • Facebook
  • LinkedIn

1. Elke commerciële relatie welke bv LUDO.nu aangaat wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Onderhavige algemene voorwaarden dienen samen gelezen te worden met eventueel bijzondere voorwaarden zoals opgenomen in offertes en/of andere schriftelijke stukken van bv LUDO.nu, welke laatste voorrang genieten bij tegenstrijdigheid. De algemene voorwaarden van bv LUDO.nu primeren steeds op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Deze algemene voorwaarden worden voor het sluiten van de overeenkomst overhandigd aan de opdrachtgever. Deze voorwaarden worden geacht welbewust gelezen, goedgekeurd en aanvaard te zijn bij de ondertekening door de opdrachtgever van de offerte of overeenkomst. De verstrekte diensten en prestaties worden duidelijk en nauwkeurig omschreven in de offerte. De offerte vermeldt ook de wijze van aanbetaling van de dienstverlening door bv LUDO.nu.

 

2. Bv LUDO.nu richt de door haar aangeboden diensten op een professioneel publiek, waaronder begrepen wordt eenieder die de diensten van bv LUDO.nu afneemt, geheel of gedeeltelijk met het oog op een actuele of toekomstige professionele activiteit en in ieder geval met uitsluiting van afname van de diensten van bv LUDO.nu voor doeleinden die volledig buiten de actuele of voorgenomen handels-, ambachts-, bedrijfs- of beroepsactiviteit van de opdrachtgever vallen.

De opdrachtgever verklaart door het accepteren van deze algemene voorwaarden te handelen in hoedanigheid zoals vermeldt in bovenstaande alinea en derhalve niet te handelen als consument in de zin van het Wetboek Economisch Recht. Het herroepingsrecht zoals voorzien in het Wetboek Economisch Recht is dan ook niet van toepassing op de dienstverlening van bv LUDO.nu.

 

3. Prijsoffertes worden louter ter informatie opgegeven, en gelden geenszins als aanbod. Zij zijn vrijblijvend, zonder verbintenis. De geldigheidsduur ervan is beperkt tot de opgegeven datum.
Een opdracht wordt slechts definitief na schriftelijke bevestiging van de opdracht door bv LUDO.nu.

Iedere opgegeven termijn, zelfs indien deze specifiek is vermeld, is een benadering en wordt verstrekt als vorm van inlichting. Overschrijding van een termijn kan hoe dan ook geen aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van de overeenkomst. De overschrijding geeft evenmin aanleiding tot enige schadevergoeding. Bv LUDO.nu brengt de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte in geval van een vertraag in de uitvoering van de opdracht.

 

4. De offerte houdt rekening met omstandigheden en maatregelen die gekend en van kracht zijn op de 10e dag voor datum van de offerte.
Indien er zich later omstandigheden en maatregelen zouden voordoen die onvoorzienbaar waren of die een geval van overmacht vormen en die de contractuele voorwaarden beïnvloeden, hebben beide partijen de mogelijkheid om een herziening van deze voorwaarden te vragen.

In voorkomend geval zijn de partijen verplicht om deze omstandigheden en maatregelen zo snel mogelijk aan elkaar schriftelijk (per e-mail) te melden en verbinden zij zich ertoe om te goeder trouw onderhandelingen te voeren en deze binnen een redelijke termijn te beëindigen. Wanneer daarenboven, naast alinea 2 van huidige artikel, voormelde omstandigheden en maatregelen een onderbreking van de opdracht tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn geschorst voor de duur van de onderbreking vermeerderd met de tijd die nodig is om de opdracht weer op te starten.

Bij afwezigheid of mislukking van de heronderhandelingen binnen een redelijke termijn, kan de rechter, op verzoek van één van de partijen, ofwel het contract aanpassen om het in overeenstemming te brengen met hetgeen de partijen redelijkerwijze zouden zijn overeengekomen op het tijdstip van de contractsluiting indien zij rekening hadden gehouden met de verandering van omstandigheden, ofwel het contract geheel of gedeeltelijk beëindigen op een datum die niet mag voorafgaan aan de verandering van omstandigheden.

 

5. Bv LUDO.nu kan slechts overgaan tot inplanning en/of uitvoering van de opdracht nadat een eventueel vooropgesteld voorschot werd aanbetaald. Niet betaling van een voorschot geeft bv LUDO.nu het recht de uitvoering van de opdracht onbepaald uit te stellen.

 

6. De opdrachtgever dient onmiddellijk - op het ogenblik van uitvoering van de opdracht - na te gaan of de geleverde prestaties overeenstemmen met wat is overeengekomen.

Betwistingen over gebrekkige of niet conforme dienstverlening, dan wel over facturatie dienen schriftelijk te geschieden binnen de 5 kalenderdagen na datum prestatie en/of facturatie. Bv LUDO.nu is hoe dan ook niet aansprakelijk voor enige niet-conformiteit kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden. Na 5 kalenderdagen na datum van uitvoering van opdracht worden de geleverde prestaties als aanvaard beschouwd.

 

7. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met volgende annuleringsvoorwaarden:

  • -  annulatie door de opdrachtgever ten laatste 30 dagen voor datum prestatie: aanbetaling van gemaakte kosten van voorbereiding, creatie en/of repetitie;

  • -  annulatie door de opdrachtgever binnen de 30 dagen voor datum prestatie: 50 % van offertebedrag verschuldigd door de opdrachtgever (zonder verplaatsingskosten);

  • -  annulatie door de opdrachtgever binnen de 14 dagen voor datum prestatie: 100 % van offertebedrag verschuldigd door de opdrachtgever (zonder verplaatsingskosten).

    Annuleringen kunnen enkel schriftelijk per e-mail gebeuren. De datum waarop bv LUDO.nu de schriftelijke annulering van de opdrachtgever ontvangt, is de datum die geldt voor toepassing van boven vernoemde annuleringsvoorwaarden.

 

8. De offerte vermeldt de wijze van betaling. Mogelijks wordt er in fases gefactureerd.

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen van bv LUDO.nu betaalbaar op de vervaldag van de factuur (zoals op de factuur vermeld).
Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de facturatie loopt na schriftelijke ingebrekestelling een intrest aan 10 % per jaar tot datum effectieve betaling. Er is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag tussen partijen bedongen en dit met een minimum van € 100.

Bij niet – betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft bv LUDO.nu het onvoorwaardelijke recht de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag. In voorkomend geval vervallen alle eventueel gemaakte afspraken m.b.t. uitvoertingstermijnen.

Het opschorten van de dienstverlening / opdracht kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de opdrachtgever. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van bv LUDO.nu de geleden schade onder de vorm van de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling (administratiekosten, etc.) te verhalen op de opdrachtgever. Het voorgaande onverminderd het recht van bv LUDO.nu de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de opdrachtgever wegens wanbetaling.

 

9. Ook de opdrachtgever kan zich opzichtens bv LUDO.nu beroepen op de juridische figuur van de exceptie van niet – uitvoering. De opdrachtgever dient bv LUDO.nu hiervan schriftelijk (per email) in kennis te stellen, binnen de periode zoals vernoemd onder artikel 6 van deze algemene voorwaarden. Indien tijdig en gegrond protest voorligt m.b.t. de geleverde prestaties en/of facturatie, kan de opdrachtgever diens betalingsverbintenissen opschorten t.e.m. het ogenblik van conforme dienstverlening en/of facturatie door bv LUDO.nu.

 

10. Bv LUDO.nu behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle prestaties die zij voor de opdrachtgever uitvoert, hetgeen de opdrachtgever uitdrukkelijk erkent.
Elke kopie, reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of ander vorm van gebruik of exploitatie van de intellectuele eigendom van bv LUDO.nu, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van bv LUDO.nu.

Bv LUDO.nu formuleert bij deze een algemeen en uitdrukkelijk voorbehoud voor vergoeding van schade wegens een onrechtmatig gebruik van haar intellectueel werk. Prestaties (ook die in opdracht van de opdrachtgever) geleverd door bv LUDO.nu kunnen ten allen tijde gepubliceerd worden op de website en sociale media kanalen van bv LUDO.nu en kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden en publicaties. De opdrachtgever geeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming.

 

11. De opdracht wordt door de bv LUDO.nu uitgevoerd naar eigen inzicht en op een volledig onafhankelijke en zelfstandige basis, ongeacht de eventuele aanbevelingen van de opdrachtgever. De verbintenissen zoals opgenomen door bv LUDO.nu zijn loutere inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.

Bij een inspanningsverbintenis (of middelenverbintenis) verbindt bv LUDO.nu zich ertoe de nodige inspanningen te zullen leveren met het oog op het bereiken van het gewenste, maar niet gegarandeerde resultaat. De omstandigheid dat het resultaat niet bereikt wordt, volstaat niet om de aansprakelijkheid van bv LUDO.nu te weerhouden.

 

12. Bv LUDO.nu is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – een door de opdrachtgever aan te tonen – grove schuld of opzet van bv LUDO.nu bij de uitvoering van haar verplichtingen voorvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.

De aansprakelijkheid van bv LUDO.nu is in ieder geval beperkt tot maximaal het offertebedrag.
Bv LUDO.nu is nooit aansprakelijk voor immateriële, indirecte, bedrijfs- en/of gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan gederfde winst, geleden verlies, productiebeperking, administratie-of personeelskosten, een verhoging van algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

Bv LUDO.nu is evenmin aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van foutieve informatie in het cursusmateriaal of een ander document uit de opleiding. Bv LUDO.nu is evenmin aansprakelijk voor het al dan niet slagen van de opdrachtgever bij eventuele (overheids)examens en/of het toegang kunnen verkrijgen tot een al dan niet beroep of zelfstandige activiteit.

 

13. Bv LUDO.nu is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van haar opdracht.

 

14. Tijdens de dienstverlening door bv LUDO.nu wordt er mogelijks beeldmateriaal gecreëerd in vorm van foto en/of film waarbij de opdrachtgever in beeld komt. Dit beeldmateriaal kan nadien door bv LUDO.nu gebruikt worden voor educatieve en marketing doeleinden. Bv LUDO.nu vraagt voorafgaandelijk toestemming aan de opdrachtgever om tot publicatie van het beeldmateriaal te mogen overgaan.

Wel is het bv LUDO.nu toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever het logo van de opdrachtgever te vernoemen op de website van bv LUDO.nu.

 

15. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij. De volgende niet-limitatieve lijst van voorbeelden worden alleszin als gevallen van overmacht beschouwd: staking of lock-out, lock-down, brand, oproer, oorlog, epidemie, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswegen, fouten of vertragingen te wijten aan derden.

In geval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort en zal de andere partij hiervan spoedig schriftelijk worden ingelicht. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van een overmachtssituatie te beperken (bijvoorbeeld verplaatsing naar een andere datum). Indien een nieuwe datum kan gevonden worden, kan kosteloos worden verplaatst (mits aanbetaling van extra gemaakte kosten van voorbereiding, creatie of repetitie). Indien geen nieuwe datum kan gevonden worden gelden de annulatievoorwaarden zoals verwoord in artikel 7.

 

16. Bv LUDO.nu heeft het recht om van de opdrachtgever garanties voor betaling te eisen voordat er prestaties worden geleverd, inclusief het recht om een opdracht te annuleren of te beëindigen in de volgende gevallen, waarbij deze lijst niet volledig is:
- procedure van faillissement, reorganisatieplan met schuldeisers (zowel in der

minnen als door een rechtbank beslist), en/of andere zaken die wijzen op een

insolvabiliteit van de opdrachtgever;
- het niet naleven van de betaaldata;
- geschil van welke aard ook tussen bv LUDO.nu en de opdrachtgever.

 

17. De eventuele nietigheid van één van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.

 

18. Alleen het vredegerecht te Heist – Op – Den - Berg, en/of de rechtbank van eerste aanleg of van ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen zijn bevoegd om van geschillen en vorderingen in eerste aanleg kennis te nemen.
Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing

bottom of page